Ringkasan Materi Kajian Teks Hukum Keluarga ini diambil dari salah satu Bab Nidzam al-Usrah (aturan Keluarga) dalam Kitab Fiqh al-Sunnah karya al-Sayyid Sabiq. Beberapa tema yang dimasukkan adalah tentang Perkawinan (al-Zawaj), Akad Nikah (Aqd al-Nikah), Perceraian (al-Talaq), Jual Beli (al-Bai’), Pemberian (al-Hibah), dan Waris (al-Faraid)

 188 total kunjungan,  1 kunjungan hari ini

Like and Share
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Leave a Comment